ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK ÉS A COOKIE -K KEZELÉSÉRŐL

Hatályba lépés napja: 2020. március 1.

Az Adatkezelő

személye, neve: Noran Gyapjú Betéti Társaság (rövidített neve: Noran Gyapjú Bt.)

székhelye: 2083 Solymár, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.

telephelye: 2083 Solymár, Panoráma utca 8.

levelezési címe: 2083 Solymár, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.

telefonszáma: +36305648580 és +36304499103

e-mail-címe: nemezeljteis@gmail.com

képviselője: Kun István

képviselő telefonszáma: +36309305911

képviselő e-mail-címe: kun.istvan1113@gmail.com

Az Adatkezelő nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt.

A figyelembe vett jogszabályok:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – GDPR)

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

Az adatkezelés célja: a webáruház üzemeltetése, felhasználói fiókok létrehozása és fenntartása, továbbá a megrendelések kezelése, a létrejött adásvételi szerződés teljesítése.

Kezelt adatok: a www.nemezeljteis.hu internetes oldalon elérhető webáruház működtetéséhez szükséges adatok.

Valamennyi adat az érintettől kerül beszerzésre.

Az egyes adatkezelési célok, adatkezelési jogalapok, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama részletesen:

  az adatkezelés célja és az adatkezelés jogalapja kezelt adatok köre adatkezelés időtartama
       
1. az adatkezelés célja: a webáruház üzemeltetése, az érintett felhasználói fiókjának létrehozása és fenntartása, az érintettek számára a vásárlási lehetőség biztosítása, szerződéskötés   az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont – az érintett hozzájárulása. Érintett minden olyan személy, aki a webáruházban regisztrál, aki vásárol, aki vásárlás útján regisztrál. Vezeték- és keresztnév, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím, a regisztráció időpontja, az egyes vásárlások időpontja és a vásárlások adatai, regisztrációkori/vásárláskori IP cím a hozzájárulás visszavonásáig
2. az adatkezelés célja: a megrendelések útján létrejövő adásvételi szerződések teljesítéséhez szükséges adatok   az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – az adatkezelés az érintettel létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, telefonszám, email cím, vásárláshoz kapcsolódó pénzügyi adatok, számlázási név és cím az adott szerződés teljesítését követő 5 év
3. az adatkezelés célja: közvetlen üzletszerzés célját szolgáló hírlevél küldése   az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont – az érintett hozzájárulása. Érintett minden olyan személy, aki a hírlevél küldését kéri. A hírlevél küldését a felhasználó regisztrációkor, vásárláskor, vagy ezek nélkül is kérhet. Az érintett személyes adatainak közvetlen üzletszerzés célját szolgáló kezelése ellen bármikor tiltakozhat. vezetéknév, keresztnév, e-mail cím a hozzájárulás visszavonásáig
4. az adatkezelés célja: számviteli bizonylatok megőrzése   az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont – az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítés az adásvételhez tartozó számviteli bizonylatok, illetve az azokon található adatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szerinti 8 év
5. az adatkezelés célja: az érintett által kezdeményezett kapcsolatfelvételt követő kapcsolattartás, információ szolgáltatás   az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont – az érintett hozzájárulása. Érintett minden olyan személy, aki a webáruházban megadott elérhetőségeken keresztül felveszi a kapcsolatot az adatkezelővel. A kapcsolatfelvétel, a kapcsolattartás során az érintett által önkéntesen megadott személyes adatok. az adat közlésétől számított 2 év vagy ha az korábbi, a hozzájárulás visszavonásáig

A fenti adatkezelések fent meghatározott időtartama hatósági, bírósági vagy más, jogszabály, illetve nemzetközi jog által szabályozott eljárás megindulása, illetve folyamatban léte esetén az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésének igazolása, az adatkezelő igényérvényesítése vagy az adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdeke védelme céljából az eljárás teljes időtartamáig (ide értve bármely jogorvoslati eljárást is) meghosszabbodhat.

A fenti adatok szolgáltatására sem jogszabályon sem szerződéses kötelezettségen nem alapul. A fenti adatok szolgáltatása azonban (ide nem értve az 4. és 5. pont szerinti adatfelvételeket) szerződés kötésének előfeltétele. A www.nemezeljteis.hu honlapon található webáruházban * szimbólummal megjelölt adatok szolgáltatásának elmaradása a regisztráció/szerződéskötés elmaradását eredményezheti.

Közvetlen üzletszerzés célját szolgáló adatkezelés (hírlevél)

Az érintetteknek lehetőségük van arra, hogy az adatkezelő (mint szolgáltató) hírlevelére vezetéknevük, keresztnevük és e-mail címük megadásával feliratkozzanak akár a vásárlás során, akár anélkül. Feliratkozás esetén az adatkezelő jogosult az érintett részére hírlevelet küldeni, amely közvetlen üzletszerzés célját szolgáló információkat (megkeresést, tájékoztatást, ajánlatot) tartalmaz. A hírlevélre való feliratkozás akként történik, hogy az érintett – a megfelelő rubrika bejelölésével – nyilatkozik, hogy kér hírlevelet és ezzel hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő számára közvetlen üzletszerzési célú hírlevelet küldjön és ebből a célból személyes adatait kezelje. A hírlevélre való feliratkozás feltétele az Adatvédelmi tájékoztató érintett általi elfogadása.

A hírlevélről az érintett bármikor leíratkozhat és bármikor tiltakozhat a személyes adatainak közvetlen üzletszerzést célzó kezelése ellen.

Az érintett a leíratkozásra, tiltakozásra vonatkozó nyilatkozatát az adatkezelő bármely elérhetőségén közölheti az adatkezelővel. Az adatkezelő a nyilatkozat vele való közlését követően haladéktalanul törli az érintettet, illetve a közvetlen üzletszerzés szolgáló célból kezelt személyes adatait a hírlevelet kérők adatbázisából és további hírlevelet részére nem küld.

Az adatkezelésben részt vevő további személyek, szervezetek, akik a személyes adatokat kizárólag a tevékenységük ellátásához szükséges körben ismerhetik meg:

Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., honlap: www.posta.hu) – a csomagok szállítását, kézbesítését végzi

Paylike AsP (székhely: P.O. Pedersens Vej 14., Skejby, 8200 Denmark, https://paylike.io) – a bankkártyás fizetést bonyolítja

Rackforest Kft. (Székhely: Victor Hugo utca 18-22., 1132 Budapest, Magyarország, honlap: https://www.rackforest.com/) – tárhelyszolgátatást nyújt.

szeredi.hu Kft. (Székhely: 1034 Budapest, Eső utca ⅙.)– számviteli szolgáltatásokat nyújt.

Személyes adatok továbbítására az EU tagállamain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kerül sor.

Az adatkezelő automatizált döntéshozatali vagy profilalkotási rendszert nem működtet.

Az érintettek jogai:

Hozzájárulás visszavonásához való jog (GDPR 7. cikk)

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul (az adatkezelő esetében ez azt jelenti, hogy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja), az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelések jogszerűségét.

A hozzáférés joga (GDPR 15. cikk)

Az Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR 17. cikkében meghatározott indokok valamelyikének fennállása esetén.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkben meghatározott feltételek valamelyike teljesül.

Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. § (1) bek. a) vagy b) pontja és az adatkezelés automatizált módon történik.

A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Az érintettek jogosultak a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani. A felügyeleti hatóság adatai az alábbiak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

postacíme: 1530 Budapest, Pf. 5.;

telefonszáma: +36 (1) 391-1400

központi elektronikus levélcíme: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlapja: https://www.naih.hu/

COOKIE-K KEZELÉSE

Az adatkezelő a rendeltetésszerű kiszolgálás érdekében a www.nemezeljteis.hu internetes oldalon elérhető webáruházat, illetve az oldalt használó felhasználó számítógépén kis adatcsomagokat (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az oldal és a webáruház rendeltetésszerű működésének biztosítása. Az adatkezelő által használt cookie-k a működéshez elengedhetetlenül szükségesek. Ilyen cookie az online bevásárlókosár tartalmának megjegyzését biztosító cookie. Az adatkezelő nem használ olyan cookie-t, amelynek használata felhasználói hozzájáruláshoz kötött.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az oldal, illetve a webáruház működése nem teljes értékű.

Jelen Adatkezelési Szabályzat 2020. március 1. napján lép hatályba.

Kelt: Solymár, 2020. március 1.

Noran Gyapjú Bt.